بر ساحل انتظار

مهدی جان!تو خود بساز از خاک وجودم آنچه می خواهی...